saccrementsprecessie, sacrementsprocessie  
schaaf, grendel  
schaaj, schade   
schaajlek, 1. schadelijk 2. verkwistend  
schabbelier, kleine medaille ter bescherming die vastgespeld werd op het onderhemd  
schaef, scheef  
schaermes (schaermesse = mv, schaermeske(s) = verkl.w), scheermes  
schaerziëp, scheerzeep  
schammelendig, armoedig, armetierig  
schânsenhoëp (schânsehuëp = mv), mijt van dunne gebundelde takken  
schaop (schäöp = mv, schöpke(s) = verkl.w), schaap  
schaor (schaore = mv), bundels koren  
schaore (geschaord), stutten  
scharkuukske, jongste, verwende kind  
schátse (geschátst), schaatsen  
schelft, zolder, hogere opslagplaats boven een andere plaats  
schemmel, weinig, karig  
scherlappe, oogkleppen voor het paard  
schermeziere (geschermezierd), fel debatteren, woordenstrijd  
scheuteling, jong varken   
schiêf (schiêve = mv, schiêfke(s) = verkl.w), schijf  
schiëper, schaapsherder  
schiêr (schiêre = mv, schierke(s) = verk.w) 1schaar 2. pips, bleek, mager 3. glazig (aardappel)  
schierlek, schielijk  
schietbitje, heel klein beetje  
schietbòks, iemand die bang is  
schietbos, welig opgegroeide tos gras op de mestplaats  
schiethuus, 1. wc 2. iemand die niets durft, bangelijk is  
schietmelt, tuinmelde (plant)  
schietschow, doodsbang  
schietzat, heel erg dronken zijn  
schink (schinke = mv), ham  
schinkewaorst, ham   
schoeffele, schoffelen   
schoeks, scheef, niet haaks  
schoên (schoên = mv, schuuntje(s) = verkl.w), schoen  
schoêp, grote schep  
schoêpe, scheppen  
schoer, dreigende onweersbui  
schoester (schoesters = mv), schoenmaker  
schoier (schoiers = mv, schoierke(s) = verkl.w), 1. bedelaar, schooier 2. zwerver 3. woonwagenbewoner   
schoierskamp / kruujerskamp, woonwagenkamp  
schòkkele (geschòkkeld), schudden   
schól (schóle = mv), school  
schón, 1. schoon 2. mooi   
schop (schöp = mv, schöpke(s) = verkl.w), schuur   
schöpke (schöpkes = mv), 1. dennenappel 2. lammetje  
schortel, schort   
schòttelslet / schottelslet, vaatdoek   
schòttelwater, slappe koffie  
schouw, schouw, schoorsteen   
schow / schòw, bang, schuw   
schräöie (geschräöid), schroeien   
schraole, mager iemand  
schravele (geschraveld), 1. moeilijk lopen, onzeker de weg zoeken 2. leren schaatsen   
schrawwe (geschrawd), huilen   
schriëpel, mager   
schriesse (geschriest), 1. schreeuwen 2. krijsen   
schròbgat, afvoer, schrobputje   
schroebel, wasbord  
schup (schuppe = mv, schupke(s) = verkl.w), schop/spade   
schuppe (geschupt), 1. schoppen 2. schoppen (kaarten)  
schuufele (geschuufeld), schuifelen   
schuûpe (geschuupt), zonder vooropgesteld doel ergens naar toe gaan   
schuummel, schimmel  
schuumspaon (schuumspaone = mv), schuimspaan  
schuur (schure = mv, schuurke(s) = verkl.w), schuur  
sekétsel, hekwerk om trappengat  
siebele, motregenen   
slaajtraejers, grote voeten  
sladderig, slap, nat, klef   
slaecht, slecht   
slaaj, kropsla  
slam, kolengruis, werd nat bewaard in een kuil in zand   
slegter (slegters = mv), slager   
slibberbaan, glijbaan in de sneeuw gemaakt  
slibbere (geslibberd), staand glijden  
sliek, modder, slijk  
sliête, lange dunne stammen  
slip / slup, schoot   
sloebere, 1. slurpen 2. slobberen 3. slordig dragen van kleding  
sloëf, 1. halve schort, sloof 2. uitsloverige vrouw   
sloëp (sluëp = mv), 1. kram 2. sloop   
sluutbând, sluitlaken, ondersteuning van de buikwand na bevalling  
smaal, dun, mager   
smaele (gesmeld), mopperen  
smaer, 1. pak slaag 2. smeer   
smaere (gesmaerd), 1. smeren 2. er vandoor gaan   
smele, pijpenstrootjes   
smerdèl, viezerik  
smoëke (gesmokt), sigaret of  sigaar roken  
smoêze, in gezelschap iets tegen iemand vertellen dat anderen niet mogen horen  
snäöje (gesnäöid), snoepen, gulzig eten  
sneej, 1. sneeuw 2. snijwond 3. snee brood  
sneejboën (sneejboëne / sneejbónne = mv, sneejböntje(s) / sneejbóntje(s) = verkl.w) snijbonen   
sneeje (gesneejd), sneeuwen   
sneeje (gesneeje), snijden   
sneejer (sneejers = mv), kleermaker   
sneejklos, snijblok om stro in te korten, ook bekend als ezel  
snòl, snoep   
snòlkont / snòlkônt (snòlkonte / snòlkônte = mv), snoeperd   
snòlle (gesnòld), snoepen   
snòtkuuke, klein kind, snotblaag   
snòtpierik (snòtpiereke = mv, snòtpierekske(s) = verkl.w), klein kind, snotblaag   
snòtverkeld, snipverkouden  
soekske (soekskes = mv), klein hondje  
soêze, knikkebollen, dommelen, zacht geluid/ruis op de achtergrond  
sòldaot (sòldaote = mv, sòldötje(s) = verkl.w), soldaat   
sòppot (sòppöt = mv) / bruspot (bruspöt = mv), waspot waar onderin gestookt werd / ook gebruikt voor het koken van veevoer.  
spaaje (gespaajd), 1. graven, spitten 2. met grote passen lopen 3. gulzig eten   
späön, geld  
speeje (gespeejd), overgeven, braken, spugen  
spekkuup (spekkuupe = mv), kuip waarin vlees gepekeld werd   
sperzje (sperzjes = mv), asperges   
speule (gespuld), 1. spelen 2. muziek maken   
spiccelássie, speculaas   
spiêgele (gespiêgeld), afgunst opwekken  
spienze (gespienst), gespitst zijn op  
spienzer, gluurder  
spiertse (gespiertst), spetteren   
spiertske (spiertskes = mv), sprietje   
spinnejager, ragebol  
spitse, driehoekig stuk land  
spolleke (gespollekt), aandacht trekken   
spraon (spräön = mv), spreeuw   
spreut, sport (ladder)   
spuule (gespuuld), spoelen   
spruut (spruute = mv, spruutje(s) = verkl. w.), spruit  
staekelvaerke, egel  
staon (ik stoj, stônd - geej stót, stônd - heej/zeej stöt, stônd - weej stón, stônde – gillie stót, stônd - zillie stón, stônde - gestaon), staan   
staoke (gestokt), 1. stoken 2. opruien   
stäöker, stoker in steenfabriek   
start (starte = mv, stertje(s) = verkl.w), staart   
startbötje (startbötjes = mv), staartbeen, stuitje  
stekke, kleine houtjes/takken   
stekbaer, (stekbaere = mv), kruisbes  
stekruûve, knolrapen  
stenaove, steenfabriek  
stiêfsel, stijfsel   
stiën (stiën = mv, stentje(s) = verkl.w), steen  
stieperke (stieperkes = mv), paaltje  
stilhâlde (stilgehâlde), 1. geheim houden 2. stoppen  
stinkólie, petroleum  
stoek, stroomstoot   
stoekdraod, stroomdraad   
stoeke (gestoekt), 1. opbieden (bij het kaarten) 2. stuiteren, hobbelen, schokken 3. winst maken  
stoêl (stuûl = mv, stuuleke(s) = verkl.w), stoel   
stoët (stötje(s) = verkl.w), tijd, poos, poosje   
stofnaest, plaats waar stof ligt, samenkomt  
stok (stök = mv, stökske(s) = verkl.w), stok  
stótvogel (stótvogels = mv), roofvogel   
strank, teugel, touw waarmee een paard aan de hand wordt meegevoerd  
straot (straote = mv, strötje(s) = verkl.w), straat   
straotjoekel, (straotjoekels = mv, straotjoekelke(s) = verkl.w) zwerfhond  
straotkretser / grindkretser, kantonnier, straatveger   
strekel, 1. voorwerp om zeis te scherpen 2. ondeugd  
strene, touwtje om kalf uit koe te trekken  
strenge, leren banden tussen rijtuig/kar en paard, onderdeel van het tuig   
striekiêzer, strijkijzer   
stroek (struuk=mv), struik  
stroëp, stroop   
strojzak, zak gevuld met stro waarop men sliep  
struëpe (geströpt), stropen  
struëper, stroper  
struukskesboëne, bonen zoals prinsessenbonen die aan lage struik groeien  
stuute (gestuut), complimenteren   
suëske (suëskes = mv), vrouw zonder pit   
sukkele,1. tobben met de gezondheid 2. langzaam lopen  
suuker, suiker   
's werkendags, door de week  
                                                                           
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 Webdesign COMMARTS